Minh bạch tài sản

Tất cả các token của VIC được giữ giá ổn định với tỷ lệ 1-1 đối với đồng tiền fiat tương ứng và được bảo đảm bằng 100% các dự trữ của VIC.
Giá trị tương ứng của lưu lượng dự trữ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để đảm bảo tính minh bạch cho VIC.

Tất cả các token của VIC được giữ giá ổn định với tỷ lệ 1-1 đối với đồng tiền fiat tương ứng và được bảo đảm bằng 100% các dự trữ của VIC.
Giá trị tương ứng của lưu lượng dự trữ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để đảm bảo tính minh bạch cho VIC.

VIC trên mạng Binance SmartChain
Loading...
VIC trên mạng POLYGON
Loading...
VIC trên mạng POLYGON
Loading...
Binance Smart Chain
Chứng minh tài sản
Loading...
Loading...
Tổng cung
Loading...
Tổng cung chưa phát hành
Loading...
Polygon Chain
Chứng minh tài sản
Loading...
Loading...
Tổng cung
Loading...
Tổng cung chưa phát hành
Loading...
Tron chain
Chứng minh tài sản
Loading...
Loading...
Tổng cung
Loading...
Tổng cung chưa phát hành
Loading...

VIC 2023 © All rights reserved
VIC 2023 © All rights reserved