Giới thiệu

Quan NG (Mr.)

Quan NG (Mr.)

Giám Đốc Điều Hành
Aslan DO (Mr.)

Aslan DO (Mr.)

Giám đốc Công nghệ
Patrick NGO (Mr.)

Patrick NGO (Mr.)

Giám đốc bộ phận Blockchain
Lisa LEE (Ms.)

Lisa LEE (Ms.)

Quản Lý Dự Án
Johnny

Johnny

Quản Lý Sản Phẩm


VIC 2023 © All rights reserved
VIC 2023 © All rights reserved